Ziņas medijiem

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Informācija atjaunota 23.07.2020.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu. Būtiski ir uzsvērt, ka ar minētiem Noteikumiem atbalsts var tikt piešķirts par periodu no 10.06.2020. līdz 31.12.2020. Departaments sniegs atbalstu tikai par tiem mēnešiem, kuri būs pagājuši un par kuru tiks norādīti ieņēmumi dati.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam ir jāatbilst visiem Noteikumos 3.punktā minētiem kritērijiem, un proti:

  1. nomnieka ieņēmumu samazinājumam tajā mēnesī par kuru tiek lūgts atbalsts ir jābūt ieņēmumu samazinājumam vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019.gada vidējiem mēneša ieņēmumiem. Iesniedzot iesniegumu komersantam būs jāpievieno pierādījumi, kas apliecinās norādīto datu patiesīgumu;
  2. uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 1000 eiro, vai arī ja ir lielāks, tad par tā samaksu ir jābūt noslēgtam samaksas grafikam;
  3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav maksātnespējas process;
  4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijušas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju, tas ir, trīs vai vairāk nomas maksas vai citu maksājumu kavējumi. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir dzēstas uz 2020. gada 29. Februāri aprēķinātās visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku;
  5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un

Departaments piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Iesniedzot, šādu iesniegumu, nomniekiem papildus būs jāiesniedz paskaidrojums, norādot atsauces uz tiesību normām, kas nepieļauj izmantot nomas objektu atbilstoši iznomāšanas mērķim.

Savukārt, ja nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomniekam ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Lai saņemtu atbalstu nomnieks iesnieguma iesniegšanas dienā vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski “de minimis” uzskaites veidlapu par citu saņemto “de minimis” atbalstu, vai jānorāda “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. “De minimis” uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Vairāk uzzināt par de minimis veidlapas saņemšanu var šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/projekta__de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistemas_izstrade__ieviesana/

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema/

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas, kas ir aktualizētas atbilstoši Noteikumiem. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja nomnieks turpina veikt nomas objektā veikt darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu.

Iesniegumu veidlapas:

  1. Iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai;
  2. Iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai.

Veidlapas ir veidotas tā, ka nomniekam ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam pievērst uzmanību pie laukos minētiem paskaidrojumiem.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Jautājumos par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu, lūdzu zvanīt 67012737.

Būtiski ir uzsvērt, ka ar minētiem Noteikumiem atbalsts var tikt piešķirts par periodu no 10.06.2020. līdz 31.12.2020. Departaments sniegs atbalstu tikai par tiem mēnešiem, kuri būs pagājuši un par kuriem tiks norādīti ieņēmumi dati.

Vēršam uzmanību, ka ievērojot Noteikumu 8.punktu pēc 15.01.2021. Departaments vairs nebūs tiesīgs piešķirt atbalstu, tādēļ, ievērojot to, ka minēto iesniegumu izskatīšanas termiņš ir noteikts 10 darba dienas, tad 04.01.2021. ir galējais termiņš iesnieguma iesniegšanai, lai līdz 15.01.2021. Departaments varētu pieņemt lēmumu.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai Rīgas domes Satiksmes departamenta nomnieki komersanti tiek aicināti iesniegt iesniegumus sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz sd@riga.lv .

Citi jaunumi