Informācija / Vakances


Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Pasažieru pārvadājumu pārvaldes Kontroles dienesta galveno speciālistu  (juriskonsultu)

(Alga mēnesī (bruto): 950.00 EUR)

Galvenie darba pienākumi

 • Izstrādāt dokumentu projektus: administratīvo aktu projektus, iekšējo normatīvo aktu projektus Nodaļas kompetences ietvaros, Rīgas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus nodaļas kompetences ietvaros, atzinumus par citu institūciju tiesību aktu projektiem.
 • Piedalīties administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā un lēmumu sagatavošanā.
 • Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus Nodaļas kompetences jautājumos, ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību.
 • Kontrolēt Nodaļas uzsākto administratīvo procesu termiņus, t.sk., pieņemto lēmumu izpildi.
 • Veikt nodaļas izstrādāto dokumentu projektu tiesiskuma pārbaudi, vīzēt tos.
 • Regulāri apkopot informāciju par izmaiņām  ārējos normatīvajos aktos, kas ir būtiski Nodaļas darbībai un nodot to citiem nodaļas darbiniekiem.
 • Piedalīties komisijās un darba grupās atbilstoši Nodaļas vadītāja vai Departamenta vadības rīkojumiem.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionāla augstākā izglītība tiesību zinātnē.
 • Profesionālās zināšanas administratīvajās tiesībās, valsts tiesībās un civiltiesību saistību tiesību daļā.
 • Prasme interpretēt un piemērot praksē tiesību normas.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas prasme.
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Zināšanas lietvedībā un prasme sagatavot dokumentus.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā.
 • Pieredze jurista amatā vismaz 3 gadi.
 • Pieredze darbā, kas saistīts ar administratīvo aktu izdošanu un lietu izskatīšanu, 1 gads.
 • Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijās.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  14.decembrim  uz janis.vaivods@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas galveno būvinženieri

(Alga mēnesī (bruto): 1280.00 EUR)

Galvenie darba pienākumi

 • Iegūt informāciju par ielu un citu transporta būvju un to elementu tehnisko stāvokli un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai.
 • Sagatavot ielu un citu transporta būvju projektēšanas programmas projektu.
 • Sagatavot tehniskos noteikumus, īpašos noteikumus Rīgas pilsētā projektējamiem objektiem.
 • Kontrolēt noslēgto projektēšanas līgumu izpildi.
 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju projektēšanas pasūtījumiem.
 • Veikt projektēšanas uzdevumu izstrādi un projektu vadību.
 • Apkopot informāciju par ielu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektiem.
 • Sniegt atzinumus par Departamenta tehniskajos un īpašajos noteikumos iekļauto prasību izpildi un izbūvēto objektu atbilstību šo noteikumu prasībām.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus par pilsētas ielu un citu  transporta būvju attīstības, pārbūves  un atjaunošanas projektēšanas jautājumiem un sagatavot atbilžu projektus.
 • Veikt Nodaļas dokumentu uzturēšanu atbilstoši Departamenta lietu nomenklatūrai un sagatavot tos nodošanai Departamenta arhīvā.
 • Piedalīties projektu un darba grupās atbilstoši Departamenta vadības norādījumiem.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Pieredze ceļu/ielu projektēšanā un ceļu/ielu būvprojektu vadīšanā.
 • Prasme strādāt ar AutoCAD, Microsoft Office Word un Excel programmām.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas prasme.
 • Vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes. 
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  14.decembrim  uz larisa.kuranova@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un projektu vadības  pārvaldes

Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas satiksmes organizācijas inženieri

(Alga mēnesī (bruto): 1100.00 EUR)

Galvenie darba pienākumi

 • Izstrādāt priekšlikumus satiksmes drošības uzlabošanai un satiksmes plūsmu optimizēšanai.
 • Sagatavot projektus, kas uzlabo satiksmes drošību un satiksmes organizāciju Rīgas pilsētas ielās.
 • Izskatīt un savas kompetences ietvaros saskaņot Rīgas administratīvajā teritorijā:
  • satiksmes organizācijas shēmas;
  • tehniskos projektus, detālplānojumus, skices un remontdarbu vietu aprīkojumu shēmas;
  • tirdzniecības vietu izvietojuma shēmas.
 • Plānot un organizēt ceļa zīmju, gājēju barjeru, ceļa vertikālo apzīmējumu, ceļa ātrumvaļņu izbūves darbus un nodrošināt to izpildes kontroli.
 • Veikt ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbu līgumu izpildes uzraudzību.
 • Piedalīties un sagatavot darba materiālus iknedēļas konsultatīvajai sanāksmei “Par satiksmes koordināciju Rīgā”:
  • sagatavot esošās situācijas analīzi;
  • izstādāt satiksmes organizācijas un optimizācijas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām;
  • izskatīt un saskaņot iesniegtos priekšlikumus;
  •  izstrādāt satiksmes organizācijas politikas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām.
 • Sagatavot skaidrojumus par ceļu drošības audita atzinumiem.
 • Veikt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu datu bāzu uzraudzību un nodrošināt to papildināšanu.
 • Veikt Rīgas pilsētas satiksmes, gājēju pāreju, krustojumu, ielu posmu satiksmes mezglu apsekošanas un fotofiksācijas, sniegt situācijas novērtējumu.
 • Veikt ceļu satiksmes negadījumu un ceļu satiksmes statistikas datu analīzi.
 • Izstrādāt tāmes un veikt aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un pārbūvei.
 • Piedalīties metodisko materiālu, instrukciju un citu dokumentu izstrādāšanā saistībā ar satiksmes organizāciju.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sagatavot atbilžu, atzinumu u.c. dokumentu projektus. 
 • Piedalīties komisijās un darba grupās saskaņā ar Departamenta direktora rīkojumiem.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs vai augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas lietotāja līmenī.
 • Transportlīdzekļa vadītāja apliecība (vismaz „B” kategorija), teicamas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas (prasme strādāt ar MS Office, Auto Cad vai Microstation) un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Prasme strādāt komandā, koordinēt pienākumu izpildi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  14.decembrim uz inga.griskova@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments

  izsludina konkursu uz

Pasažieru pārvadājumu pārvaldes Kontroles dienesta kontroliera (valsts amatpersonas) amatu

(Alga mēnesī (bruto): 654.00 EUR)

Galvenie darba pienākumi

 • Kontrolēt Latvijas Republikas tiesību aktu ievērošanu pasažieru pārvadājumos  un kravas pārvadājumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 • Kontrolēt speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumu ievērošanu;
 • Kontrolēt specializēto tūristu transportlīdzekļu  izmantošanas noteikumu ievērošanu;
 • Pārbaudīt autotransporta līdzekļu atbilstību pasažieru pārvadājumiem pirms licencēšanas komisijas sēdēm.
 • Par konstatētajiem pārkāpumiem ziņot vecākajam kontrolierim, un nepieciešamības gadījumā pārkāpuma vietā noformēt pārbaudes aktus, ziņojumus un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus un iesniegt Kontroles dienesta vadībai lēmuma par administratīvās lietas uzsākšanu pieņemšanai..

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Vidējā izglītība.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī.
 • Prasme sagatavot dokumentus.
 • Prasme sagatavot darbam nepieciešamos dokumentus.
 • Prasme metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, ārējo un iekšējo normatīvo aktu un citu normatīvo dokumentu prasības, kas regulē autopārvadājumu jomu.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā.
 • Atbildības sajūta un prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt darbu.
 • Prasme patstāvīgi apgūt un pielietot praksē teorētiskās zināšanas.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 12.decembrim uz e-pastu janis.vaivods@riga.lv .


Rīgas domes Satiksmes departaments

izsludina konkursu uz vakanto

Pasažieru pārvadājumu pārvaldes Kontroles dienesta vecākā kontroliera  (valsts amatpersona) amata vietu

(Alga mēnesī (bruto): 750.00 EUR)

Galvenie darba pienākumi

 • Kontrolēt Latvijas Republikas tiesību aktu ievērošanu pasažieru pārvadājumos  un kravas pārvadājumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 • Vadīt kontroles grupu saskaņā ar apstiprinātu darba grafiku.
 • Pārbaudīt autotransporta līdzekļu atbilstību pasažieru pārvadājumiem pirms licencēšanas komisijas sēdēm.
 • Piedalīties administratīvo lietu komisijā administratīvo pārkāpumu izskatīšanā un pieņemt lēmumu.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā izglītība.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī.
 • Prasme sagatavot dokumentus.
 • Prasme orientēties Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto protokolu sastādīšanas kārtībā un normatīvajos aktos, kas regulē autopārvadājumu jomu.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, pārzināt administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmu APUS.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā, koordinēt un uzraudzīt pienākumu izpildi.
 • Atbildības sajūta un prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt darbu.
 • Prasme patstāvīgi apgūt un pielietot praksē teorētiskās zināšanas.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  12.decembrim uz larisa.kuranova@riga.lv


Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Citi jaunumi