Pakalpojumi / Pārvadājumu licences

Pārvadājumu licencēšana

 

Saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" (skatīt likumi.lv), lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai, savukārt, lai saņemtu licences kartīti  pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Maksa par Licenci un licences kartīti: (skatīt likumi.lv)

Pieteikums licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai: Microsoft Word / PDF​

Paziņojums par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā)* pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķiršanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums licences kartītes izsniegšanai: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums speciālas atļaujas vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā saņemšanai: Microsoft Word / PDF

Dokumentus klients iesniedz:

 • klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 514.kabinetā.

  Pieņemšanas laiki:

    pirmdienās 9.00 - 12.00
    13.00 - 16.00
    otrdienās  9.00 - 12.00
   trešdienās 9.00 - 12.00
   ceturtdienās 9.00 - 12.00
    13.00 - 16.00
   
 • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv (elektroniski parakstītus).

Pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem jomu regulē sekojoši valsts normatīvie akti:  

Autopārvadājumu likums: (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem": (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem: (skatīt likumi.lv)

Licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pakalpojuma apraksts (shēma)

Licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments
licences un licences kartītes piešķiršanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas pilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas procesa nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Autopārvadājumu likums, MK noteikumi Nr.148).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama pieteikumā norādītā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi