Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles


Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis rakstisku izsoli
Satiksmes departamenta valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā - pazemes gājēju tunelī zem Gogoļu ielas, Rīgā, izvietoto 15 (piecpadsmit) tirdzniecības vietu (ar tam piesaistīto zemes gabala daļu) iznomāšana

 

IZSOLES OBJEKTS

Satiksmes departamenta valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā - pazemes gājēju tunelī zem Gogoļu ielas, Rīgā, izvietoto 15 (piecpadsmit) tirdzniecības vietu (ar tam piesaistīto zemes gabala daļu) iznomāšana

IZMANTOŠANAS VEIDS

Tirdzniecības vajadzībām

IZSOLES SĀKUMCENA

2194,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro 00 centi) bez PVN mēnesī

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Piedāvājuma nodrošinājums 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Nomas līgums tiek slēgts uz 6 (sešiem) gadiem no līguma noslēgšanas dienas

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Rakstiska izsole, 2019.gada 21.maijā, plkst.11.00, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 6.stāva zālē.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2019.gada 21.maijam, plkst.11.00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamenta 601.kabinetā.

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Satiksmes departamentā, 601.kabinetā, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv  un Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv

OBJEKTA APSKATE

(VIETA, LAIKS)

Ar iznomājamo telpu tehnisko stāvokli uz vietas pazemes gājēju tunelī var iepazīties, saskaņojot iepazīšanās laiku darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00 ar Finanšu un saimniecības nodaļas galveno speciālisti – eksperti Gaidu Stepenko, pa tālruni 67012736 vai Andri Bindi, pa tālruni 67012727.

 

Izsoles nolikums (*.pdf): (lejupielādēt)

 


Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis rakstisku izsoli
“Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšanu 2019.gadā”


Kopumā paredzēts izsolīt 8 (astoņas) piestātņu nomas tiesības (piestātnes Nr. saskaņā ar shēmu Pielikumā Nr.1):

Piestātnes Nr.

Piestātnes nosaukums

Izsoles sākumcena nomas maksai mēnesī (euro bez PVN)

4.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla

252.50

6.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla

252.50

9.

Piestātne Mūkusalas ielā

161.85

10.

Piestātne Mūkusalas ielā

161.85

11.

Piestātne Mūkusalas ielā

161.85

12.

Piestātne Zaķusalā

161.85

13.

Piestātne Zaķusalā

161.85

16.

Piestātne 11.novembra krastmalā  (augšpus Akmens tilta )

271.70

Izsoles nolikums (*.pdf): (lejupielādēt)

 

Rīgas domes Satiksmes departamenta izsludinātās rakstiskās izsoles 
„Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana 2019.gadā”
 rezultāti

Rakstiskā izsole par tiesībām slēgt nomas līgumu par Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajām Daugavas krastmalas stacionārajām un pagaidu piestātnēm Rīgā tiek uzskatīta par nenotikušu, jo neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu.

 

 

Citi jaunumi