Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles

Rakstiskas izsoles rezultāti par pazemes gājēju tunelī zem Gogoļa ielas
izvietoto brīvo tirdzniecības vietu iznomāšanu


Rakstiskās izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajā pazemes gājēju tunelī zem Gogoļa ielas izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšanu ieguva:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ABRO” par Gogoļa ielas tunelī izvietotajām 15 (piecpadsmit) tirdzniecības vietām (ar tam piesaistīto zemes gabala daļu) un nosolītā nomas maksa 2500.00 euro mēnesī (bez PVN).
 Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis rakstisku izsoli
Satiksmes departamenta valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā - pazemes gājēju tunelī zem Gogoļu ielas, Rīgā, izvietoto 15 (piecpadsmit) tirdzniecības vietu (ar tam piesaistīto zemes gabala daļu) iznomāšana

 

IZSOLES OBJEKTS

Satiksmes departamenta valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā - pazemes gājēju tunelī zem Gogoļu ielas, Rīgā, izvietoto 15 (piecpadsmit) tirdzniecības vietu (ar tam piesaistīto zemes gabala daļu) iznomāšana

IZMANTOŠANAS VEIDS

Tirdzniecības vajadzībām

IZSOLES SĀKUMCENA

2194,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro 00 centi) bez PVN mēnesī

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Piedāvājuma nodrošinājums 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Nomas līgums tiek slēgts uz 6 (sešiem) gadiem no līguma noslēgšanas dienas

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Rakstiska izsole, 2019.gada 21.maijā, plkst.11.00, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 6.stāva zālē.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2019.gada 21.maijam, plkst.11.00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamenta 601.kabinetā.

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Satiksmes departamentā, 601.kabinetā, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv  un Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv

OBJEKTA APSKATE

(VIETA, LAIKS)

Ar iznomājamo telpu tehnisko stāvokli uz vietas pazemes gājēju tunelī var iepazīties, saskaņojot iepazīšanās laiku darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00 ar Finanšu un saimniecības nodaļas galveno speciālisti – eksperti Gaidu Stepenko, pa tālruni 67012736 vai Andri Bindi, pa tālruni 67012727.

 

Izsoles nolikums (*.pdf): (lejupielādēt)

 

Citi jaunumi