Informācija / Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi saskaņā ar
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679


Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)


Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv .

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto funkciju (iestādes nolikums) un pakalpojumu (iestādes pakalpojumi) izpildei:

(numerācija pie apstrādes nolūkiem atbilst numerācijai pie tiesiskā pamata, esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas termiņiem)

 1. Organizēt transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu, projektēšanu un būvniecību atbilstoši paredzētajam finansējumam, nodrošināt veikto darbu kvalitātes kontroli;
 2. organizēt ielu seguma aizsardzību; 
 3. organizēt racionālu tuneļu, nostiprinātās krastmalas piestātņu, satiksmes pārvadu elementu un citu satiksmes infrastruktūras objektu apsaimniekošanu atbilstoši Rīgas domes lēmumos noteiktajām pilnvarām un transporta infrastruktūras objektu iznomāšanu;
 4. saskaņot pašvaldības maksas autostāvvietu ielu sarkano līniju robežās ierīkošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu;
 5. pārraudzīt un koordinēt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētā un nodrošināt līgumu un vienošanos noslēgšanu par pārvadājumu veikšanu saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto sabiedriskā transporta attīstības stratēģiju un citiem normatīvajiem aktiem;
 6. saskaņot tūrisma ekskursijas pārvadājumu, kā arī specializēto tūristu transportlīdzekļu kustības maršrutus un reģionālās nozīmes maršrutu pieturvietas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 7. nodrošināt pasažieru komercpārvadājumu licencēšanu, sagatavot materiālus Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai un nodrošināt tās lēmumu izpildi;
 8. organizēt un veikt pasažieru un kravas pārvadājumu kontroli;
 9. pārraudzīt un koordinēt speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, kā arī specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Rīgas pilsētā;
 10. pārraudzīt jautājumus, kas saistīti ar satiksmes slēgšanu un satiksmes organizācijas izmaiņām sakarā ar objektu uzturēšanas un būvniecības darbu izpildi ielu tīklā, sabiedriskajiem pasākumiem, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu;
 11. veikt iepirkumu procedūras un slēgt līgumus atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem, kā arī atbilstoši savai kompetencei slēgt citus līgumus privāto tiesību jomā;
 12. kontrolēt pieslēgumus pie maģistrālajiem lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektoriem un tajos novadīto notekūdeņu kvalitāti; atbilstoši kompetencei veikt administratīvā pārkāpuma procesu;
 13. atbilstoši Rīgas domes noteiktajai kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības;
 14. sniegt pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, iekasējot par tiem maksu, ja tāda paredzēta normatīvajos aktos;
 15. atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un izsniegt projektēšanas tehniskos uzdevumus un tehniskos un īpašos noteikumus, saskaņot projektus Rīgas valstspilsētā būvējamiem objektiem un sniegt atzinumus par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izsniegtajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem;
 16. izsniegt un uzskaitīt licences un apliecinājumus pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī licences un licences nosacījumus (tarifu plānu) taksometru pārvadājumiem, pamatojoties uz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumu izsniegt, uzskaitīt un uz laiku apturēt vai anulēt licences kartītes taksometru pārvadājumiem un pārvadājumiem ar autobusiem;
 17.  
 18. Nodrošināt videonovērošanu satiksmes organizācijas un uzturēšanas kontrolei, satiksmes dalībnieku un sabiedrības locekļu drošības nodrošināšanai un īpašuma aizsardzībai.
 19. Organizēt audioierakstu veikšanu, uzlabojot departamenta sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Tiesiskais pamats datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei (atbilstoši iepriekš 18 nosauktajiem apstrādes mērķiem/nolūkiem):

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmā daļa (atkarībā no risināmā jautājuma būtības tiek piemērots atbilstošais apakšpunkts):

 1. Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts, Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi ” .
 2.  Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.2.punkts un 4.3.punkts, Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.217 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”.
 3. Civillikums, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.pants,  Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.2.punkts un 4.3.punkts.
 4. Likuma “Par autoceļiem” 6.panta 41. daļa,  Rīgas domes 05.02.2013. saistošie noteikumi Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi”.
 5. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums.
 6. Autopārvadājumu likums, Ceļu satiksmes likums, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”, Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.210 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā”.
 7. Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta 27.08.2019. noteikumi Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”.
 8. Autopārvadājumu likums, Administratīvās atbildības likums, Ceļu satiksmes likums. Dzīvesvietas deklarēšanas likums, Ministru kabineta  24.05.2011. noteikumi Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība”.
 9. Ceļu satiksmes likums, Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumi Nr.925 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”, Rīgas domes 14.08.2012. saistošie noteikumi Nr.183 “Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”.
 10. Pašvaldību likums, Ceļu satiksmes likums, likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumi Nr.343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi.
 11. Publisko iepirkumu likuma 2.pants, Civillikums.
 12. Administratīvās atbildības likums, Meliorācijas likums.
 13. Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Dzīvesvietas deklarēšanas likums, Ministru kabineta 02.07.2005. noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.
 14. Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”, Rīgas domes 31.08.2023. lēmums Nr.2915 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta maksas pakalpojumiem”.
 15. Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.217 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”.
 16. Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”, Ministru kabineta 27.08.2019. noteikumi Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”.
 17.  
 18. Rīgas domes priekšsēdētāja 27.11.2018. iekšējie noteikumi Nr.RD-18-7-ntd “Rīgas pilsētas videonovērošanas kārtība”, Ministru kabineta noteikumi Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.
 19. Rīgas valstspilsētas pašvaldības 02.05.2023. iekšējie noteikumu Nr.RD-23-26-nti “Rīgas valstspilsētas pašvaldības audioierakstu pārvaldības kārtība” 2.7.punkts, Rīgas domes 26.01.2006. nolikums Nr.35 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 10.3.punkts un 12.7.punkts.

Datu ieguves avoti – datu subjekts, pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas, trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas:

 1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.
 2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, VSIA “Latvijas valsts ceļi”.
 3.  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.
 4. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, RP SIA “Rīgas satiksme”.
 5. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvalde, RP SIA “Rīgas satiksme”.
 6. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments,  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.
 7. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments,  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, RP SIA “Rīgas satiksme”.
 8. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības.
 9. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments,  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, Valsts ieņēmumu dienests.
 10. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centrs, RP SIA “Rīgas satiksme”, LR Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, VSIA “Latvijas valsts ceļi”.
 11. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.
 12. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīga domes Mājokļu un vides departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Valsts vides dienests.
 13. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, Valsts ieņēmumu dienests, RP SIA “Rīgas satiksme”.
 14. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.
 15. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Būvniecības valsts kontroles birojs.
 16. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments,  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, RP SIA “Rīgas satiksme”, Valsts ieņēmumu dienests.
 17.  
 18. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības.
 19. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes vadības centrs.

Apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu. Informācija pieejama RDVIS lietojumprogrammā LĪGUMI.

Saņemot no Departamenta korespondenci papīra veidā, personas datu saņēmējs ir VAS “Latvijas Pasts”.

Savukārt, saņemot korespondenci no Pašvaldības, izmantojot elektronisko pastu, tad saņēmējs ir elektroniskā paraksta nodrošinātājs.

Datu glabāšanas termiņi:

 1. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 2. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 3. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 4. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 5. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 6. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 7. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 8. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 9. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 10. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 11. Dati tiks glabāti 10 gadus.
 12. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 13. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 14. Dati tiks glabāti 5 gadus.
 15. Dati tiks glabāti 10 gadus.
 16. Dati tiks glabāti 10 gadus.
 17.  
 18. Dati tiks glabāti 30 dienas.
 19. Dati tiks glabāti 30 dienas.

Datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Datu valsts inspekcija -  Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv

Citi jaunumi