Informācija / Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi saskaņā ar
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679


Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv .

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Datu apstrādes mērķis – pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto funkciju (iestādes nolikums) un pakalpojumu (iestādes pakalpojumi) izpildei:

 1. organizēt satiksmes infrastruktūras objektu uzturēšanu, projektēšanu un būvniecību atbilstoši paredzētajam finansējumam, nodrošināt veikto darbu kvalitātes kontroli;
 2.  organizēt ielu seguma aizsardzību; 
 3. organizēt racionālu tuneļu, nostiprinātās krastmalas piestātņu, satiksmes pārvadu elementu un citu satiksmes infrastruktūras objektu apsaimniekošanu atbilstoši Rīgas domes lēmumos noteiktajām pilnvarām un satiksmes infrastruktūras objektu iznomāšanu;
 4. saskaņot pašvaldības maksas autostāvvietu ielu sarkano līniju robežās ierīkošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu;
 5. pārraudzīt un koordinēt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētā un nodrošināt līgumu un vienošanos noslēgšanu par pārvadājumu veikšanu saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto sabiedriskā transporta attīstības stratēģiju un citiem normatīvajiem aktiem;
 6. saskaņot tūrisma ekskursijas pārvadājumu, kā arī specializēto tūristu transportlīdzekļu kustības maršrutus un reģionālās nozīmes maršrutu pieturvietas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 7. nodrošināt pasažieru komercpārvadājumu licencēšanu, sagatavot materiālus Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai un nodrošināt tās lēmumu izpildi;
 8. organizēt un veikt pasažieru un kravas pārvadājumu kontroli;
 9. pārraudzīt un koordinēt speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, kā arī specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Rīgas pilsētā;
 10. pārraudzīt jautājumus, kas saistīti ar satiksmes slēgšanu un satiksmes organizācijas izmaiņām sakarā ar objektu uzturēšanas un būvniecības darbu izpildi ielu tīklā, sabiedriskajiem pasākumiem, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu;
 11. veikt iepirkumu procedūras un slēgt līgumus atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem, kā arī atbilstoši savai kompetencei slēgt citus līgumus privāto tiesību jomā;
 12. kontrolēt pieslēgumus pie maģistrālajiem lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektoriem un tajos novadīto notekūdeņu kvalitāti; atbilstoši kompetencei veikt administratīvā pārkāpuma procesu;
 13. atbilstoši Rīgas domes noteiktajai kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības;
 14. sniegt pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, iekasējot par tiem maksu, ja tāda paredzēta normatīvajos aktos;
 15. atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un izsniegt projektēšanas tehniskos uzdevumus un tehniskos un īpašos noteikumus, saskaņot projektus Rīgas valstspilsētā būvējamiem objektiem un sniegt atzinumus par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā atbilstoši Satiksmes departamenta izsniegtajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem;
 16. sniegt Satiksmes departamenta rīcībā esošo informāciju no satiksmes infrastruktūras datu bāzēm, satiksmes plūsmas mērījumu rezultātus un citus datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
 17. izsniegt un uzskaitīt licences un apliecinājumus pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī licences un licences nosacījumus (tarifu plānu) taksometru pārvadājumiem, pamatojoties uz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumu izsniegt, uzskaitīt un uz laiku apturēt vai anulēt licences kartītes taksometru pārvadājumiem un pārvadājumiem ar autobusiem;
 18. nodrošināt Departamenta personālvadību.


Tiesiskais pamats datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei (atbilstoši iepriekš 18 nosauktajiem apstrādes mērķiem/nolūkiem):

 1. Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts, Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi ” .
 2.  Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.2.punkts un 4.3.punkts, Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
 3. Civillikums, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.pnats,  Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.2.punkts un 4.3.punkts.
 4. Likuma “Par autoceļiem” 6.panta 41. daļa,  Rīgas domes 05.02.2013. saistošie noteikumi Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi”.
 5. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums.
 6. Autopārvadājumu likums, Ceļu satiksmes likums, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”, Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr.166 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā”.
 7. Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta 27.08.2019. noteikumi Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”.
 8. Autopārvadājumu likums, Administratīvās atbildības likums, Ceļu satiksmes likums. Ministru kabineta  24.05.2011. noteikumi Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība”.
 9. Ceļu satiksmes likums, Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumi Nr.925 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, Rīgas domes 14.08.2012. saistošie noteikumi Nr.183 “Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”.
 10.  Pašvaldību likums, Ceļu satiksmes likums, likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumi Nr.343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.
 11. Publisko iepirkumu likuma 2.pants, Civillikums.
 12. Administratīvās atbildības likums, Meliorācijas likums, Rīgas domes 15.11.2011. saistošie noteikumi Nr.147 “Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi”
 13. Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Ministru kabineta 02.07.2005. noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.
 14. Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” Rīgas domes 13.05.2008 saistošie noteikumi Nr. 119 “Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem”.
 15. Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
 16. Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Rīgas domes 13.05.2008 saistošie noteikumi Nr. 119 “Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem”.
 17. Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”, Ministru kabineta 27.08.2019. noteikumi Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”.
 18. Darba likums, Darba aizsardzības likums.

Datu ieguves avoti – datu subjekts, pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas, trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības, uzraudzības, kontroles, tiesībaizsardzības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu.

Datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi