Pakalpojumi / Pārvadājumu licences

Pārvadājumu licencēšana


 

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu (skatīt likumi.lv), pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis republikas pilsētas pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti attiecībā uz katru autotransporta līdzekli.  Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai, savukārt, lai saņemtu licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Dokumentus klients iesniedz:

 • elektroniski, izmantojot Rīgas pilsētas pašvaldības uzturēto speciālo tiešsaistes formu, kas atrodama šeit: Visi e-pakalpojumi → Taksometru licences https://www.eriga.lv/default.aspx
 • ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot dokumentus uz e-pastu sd@riga.lv 
 • klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 514.kabinetā.

  Pieņemšanas laiki:

    pirmdienās 9.00 - 12.00
    13.00 - 16.00
    otrdienās  9.00 - 12.00
   trešdienās 9.00 - 12.00
   ceturtdienās 9.00 - 12.00
    13.00 - 16.00

Maksa par speciālo atļauju (licenci) (skatīt Likumi.lv) un licences kartīti: (skatīt likumi.lv) - Rekvizīti taksometru komercpārvadājumiem

Pieteikums speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai un paziņojumsMicrosoft Word / PDF​ - TARIFU KALKULATORS: (lejupielādēt MS Excel failu)

Paziņojums par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā)* pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: Microsoft Word / PDF​ - TARIFU KALKULATORS: (lejupielādēt MS Excel failu)

Pieteikums licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums licences kartītes izsniegšanai: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru jomu regulē sekojoši valsts normatīvie akti:  

Autopārvadājumu likums: (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"

Licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pakalpojuma apraksts (shēma)

Licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments
licences un licences kartītes piešķiršanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas pilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012719, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas procesa nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Autopārvadājumu likums, MK noteikumi Nr.148).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama pieteikumā norādītā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi