Pakalpojumi / Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu maršrutu saskaņošana

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi

 

Lai saņemtu atļauju par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu.

Dokumentus klients iesniedz:

  • klātienē Rīgas domes Satiksmes departamenta Sekretariātā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 606. kabinetā. Sekretariāta darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, tālrunis: 67012742;
  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv .

Ministru kabineta noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem nosaka kārtību, kādā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas, kārtību, kādā tiek veikti šie pārvadājumi, un gadījumus, kad pārvadājumu atļauja nav nepieciešama.

Noteikumi attiecas uz pārvadājumiem, kuros ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem, nosakot mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmērus, faktisko masu vai ass slodzi, ja tā pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 3. pielikumā minētos lielumus.

Lielgabarīta transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai bez tās), kuram vismaz viens izmērs pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

Smagsvara transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem), kura faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

‍Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

‍Ministru kabineta noteikumi nr. 343 par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem (lejupielādēt)

Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošanas pakalpojuma apraksts (Shēma

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments smagsvara/lielgabarīta pārvadājumu maršrutu saskaņošanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas pilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012790, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – lielgabarīta un/vai smagsvara pārvadājumu maršrutu Rīgas pilsētā saskaņošana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (06.04.2010. MK noteikumi Nr.343).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi