Pakalpojumi / Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu maršrutu saskaņošana

Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošana


Lai saņemtu atļauju par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā iesniegumu.

Dokumentus klients iesniedz:

  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu amd@riga.lv 
  • ievieto dokumentu kastē Ģertrūdes ielā 36, 1.stāvā.

Ministru kabineta noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem nosaka kārtību, kādā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas, kārtību, kādā tiek veikti šie pārvadājumi, un gadījumus, kad pārvadājumu atļauja nav nepieciešama.

Noteikumi attiecas uz pārvadājumiem (pārvietošanos pa ceļiem), kuros ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem pa autoceļu (ielu) braucoša mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk – Ceļu satiksmes noteikumi2. pielikumā minētos lielumus.

Lielgabarīta transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai bez tās), kuram vismaz viens izmērs pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

Smagsvara transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem), kura faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

‍Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

‍Ministru kabineta noteikumi nr. 343 par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem (lejupielādēt)

Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošanas pakalpojuma apraksts (ShēmaInformācija par personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments, sniedzot pakalpojumu
“Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – organizēt satiksmes infrastruktūras objektu apsaimniekošanu.

Tiesiskais pamats datu apstrādei - Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumi Nr.343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”.

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas pašvaldības policija, VAS “Latvijas valsts ceļi”, tiesībaizsardzības iestādes.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 5 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.l

Citi jaunumi