Pakalpojumi / Pasažieru velosipēdu maršrutu atļaujas

Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšana

 

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem ar speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavotu velosipēdu, kas paredzēts komercpakalpojumu sniegšanai (pasažieru velosipēdu), atļauts braukt ievērojot attiecīgās pašvaldības noteiktos pasažieru velosipēda izmantošanas nosacījumus, pa kustības maršrutiem, kuru noteikusi šī pašvaldība.

Rīgas administratīvajā teritorijā vietas, kurās atļauta pasažieru velosipēdu kustība un to izmantošanas nosacījumi, ir noteiktas Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 183 „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem kustības maršrutu atļaujas pasažieru velosipēdiem izsniedz Rīgas domes Satiksmes departaments. Pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz vienam gadam, bet ne ilgāk kā līdz nākamā kalendārā gada 1. martam. Ar atļaujas izsniegšanu saistītu maksājumu nav.

Ņemot vērā Covid-19 pieaugošos saslimstības rādītājus, no 02.11.2020. Satiksmes departaments klientu apkalpošanu nodrošinās TIKAI ATTĀLINĀTI.
Dokumentu iesniegšanai var izmantot: e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 1.stāvā.

Pieteikuma iesniegšana un nepieciešamo dokumentu uzrādīšana Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļā (514. kabinets tālrunis: 67012719).

Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
otrdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
trešdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

 

Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 183 „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”: (apskatīt likumi.lv)

Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšanas pakalpojuma apraksts (Shēma)

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments pasažieru velosipēdu maršrutu atļauju izsniegšanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Rīgas domes 14.08.2012. saistošie noteikumi Nr.183).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama pieteikumā norādītā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi