Ziņas medijiem

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Informācija atjaunota 19.02.2021.

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – arī Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.

2020.gada 23.decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Noteikumos, tādēļ aicinām rūpīgi iepazīties ar zemāk minēto informāciju:

Būtiski ir uzsvērt, ka saskaņā ar Noteikumiem atbalstu Departaments turpinās piešķirt par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, ievērojot, ka Nomnieks par minēto laikposmu Departamentam var iesniegt iesniegumu  līdz 2021. gada 31. jūlijam vai, ja atbalsta pasākumu sniedz atbilstoši Noteikumu 14. punktam, – līdz 2021. gada 14. jūnijam.

Departaments sniegs atbalstu tikai par tiem mēnešiem, kuri būs pagājuši un par kuru tiks norādīti ieņēmumu dati.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam ir jāatbilst visiem Noteikumos 3.punktā minētiem kritērijiem, un proti:

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un kompensēt zemes nomas maksu, ja iznomāta ēka/telpas, kas atrodas uz privātpersonai piederošas zemes.

Departaments piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Iesniedzot, šādu iesniegumu, nomniekiem papildus būs jāiesniedz paskaidrojums, norādot atsauces uz tiesību normām, kas nepieļauj izmantot nomas objektu atbilstoši iznomāšanas mērķim.

Savukārt, ja nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomniekam ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim, par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Lai saņemtu atbalstu nomnieks iesnieguma iesniegšanas dienā vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski “de minimis” uzskaites veidlapu par citu saņemto “de minimis” atbalstu, vai jānorāda “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. “De minimis” uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Vairāk uzzināt par de minimis veidlapas saņemšanu var šeit:

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas, kas ir aktualizētas atbilstoši Noteikumiem. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja nomnieks turpina veikt nomas objektā veikt darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu.

Iesniegumu veidlapas:

Veidlapas ir veidotas tā, ka nomniekam ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam pievērst uzmanību pie laukos minētiem paskaidrojumiem.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Jautājumos par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu, lūdzu zvanīt 67012764.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai Rīgas domes Satiksmes departamenta nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz sd@riga.lv .  

Citi jaunumi