Ziņas medijiem

Izsludina konkursu par Rīgas ielu ikdienas uzturēšanu nākamajiem pieciem gadiem

Izsludināts atklāts konkurss “Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2024. gada līdz 2029. gadam, Rīgā”, kura laikā plānots atrast nākamo piecu gadu Rīgas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicējus. Iepirkuma pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 14.maija plkst. 10.00.

Iepirkums tiek organizēts četrās lotēs un par katru no tām tiks slēgts atsevišķs iepirkuma līgums, tādējādi līgumslēgšanas tiesības katrā lotē piešķirot pretendentam, kas atbilst kvalifikācijas prasībām un piedāvā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu noteiks, ņemot vērā zemāko vērtēto cenu.

Pašvaldība uzsver, ka konkurences paplašināšanai pretendenti piedāvājumu varēs iesniegt tikai uz divām lotēm un līguma slēgšanas tiesības varēs piešķirt ne vairāk kā par divām lotēm. Paredzams, ka maksimālā kopējā līgumcena visām četrām lotēm ir 210 miljoni eiro bez PVN.

Iepirkumu procedūra paredz uzturēšanas pakalpojuma sadalīšanu četrās lotēs:

Dalot iepirkumu lotēs, tika ņemts vērā teritoriālais kritērijs un darbu apjoma jeb vērtības kritērijs (līguma cena visām daļām ir aptuveni vienāda), kā arī tiltu uzturēšana ir paredzēta atsevišķa daļā. Iepriekšējās iepirkuma procedūras rezultātā uzturēšanas darbi tika veikti divu līgumu ietvaros.

Lai paplašinātu konkurenci un piesaistītu vairāk kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju, ieviestas šādas būtiskas izmaiņas, salīdzinājumā ar iepriekšējo iepirkumu:

Tāpat būtiski samazināti pieredzes apliecināšanai prasītie darbu apjomi un ielikts labvēlīgāks nosacījums, ka pieredzei jābūt iegūtai nevis viena līgumā ietvaros, bet 12 mēnešu periodā, savukārt, attiecībā uz ielu uzturēšanas darbiem, tiek prasīts vairāk speciālistu – iepriekš pretendentam bija jāpiedāvā viens speciālists, kuram jābūt pieredzei vairāku darba veidu veikšanā, patlaban uz katru darba veidu ir savs speciālists.

Tostarp attiecībā uz tehniskajām specifikācijām, līgums paredz, ka visai tehnikai (izņemot, piemēram, traktoru) jāatbilst EURO 6 standartam, kas dod garantiju, ka tehnika nebūs novecojusi un būs ar samazinātiem CO2 izmešiem, kas ir obligāta prasība no nākamā gada oktobra. Tāpat arī tehniskā specifikācija paredz to, ka velojoslu, veloceļu un ietvju tīrīšanai jāizmanto bezemisiju tehnika.

Specifikācijas ir arī papildinātas ar prasībām par gājēju pāreju zonu krustojumos (tekņu zonas) uzturēšanu ziemā, ar prasībām 3.kategorijas ielu tīrīšanai – noteiktas dežūras 3. kategorijas ielām, un prasībām sniega tīrīšanai - pēc pasūtītāja norādījumiem sniegam jābūt notīrītam 24 stundu laikā.

Tāpat specifikācijas ir papildinātas ar prasībām smilts savākšanai - ielu un laukumu smilts izvešana ir vienreizējs pasākums pēc ziemas sezonas beigām. Par nepieciešamību sākt darbus, atkarībā no meteoroloģiskajiem laika apstākļiem, pasūtītājs informē izpildītāju vismaz piecas darba dienas iepriekš. 1. un 2. uzturēšanas klases ielās darbi ir jāpabeidz 2 nedēļu laikā no uzsākšanas brīža.

Ņemot vērā iekšējā audita atzinumu, veikti arī uzraudzības metožu uzlabojumi. Jaunā līguma ietvaros, aizpildīto iesēdumu/bojātās vietas laukums ir jāuzmēra visā vietas apgabalā, shematiski to attēlojot ar piesaisti objektā. Tostarp pasūtītājam būs jāiesniedz iestrādātā asfaltbetona pavadzīmju kopijas.

Izstrādes stadijā ir arī dažādi digitālie risinājumi:

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, iepirkuma līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Līgums tiks slēgs uz pieciem gadiem, ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir ļoti apjomīgs (gan darba, gan cenas ziņā). Šāds līguma slēgšanas periods izvēlēts, racionāli vērtējot gan darba un laika plānošanu piegādātāja pusē, gan no pašvaldības resursa viedokļa.

Turklāt jāņem vērā, ka līguma izpilde ir saistīta ar liela apjoma tehnisko resursu piesaisti no izpildītāju puses, līdz ar to arī potenciālajiem uzvarētājiem (līgumu izpildītājiem) no resursu piesaistes un plānošanas viedokļa ir izdevīgāk, lai līgums būtu noslēgts uz ilgāku laiku, kas labvēlīgi varētu ietekmēt arī iepirkumā piedāvāto cenu.

Patlaban uzturēšanas darbus veic "Daugavas labā krasta izturētājs" un "Daugavas kreisā krasta uzturētājs”.

 

Autors: Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļa

Citi jaunumi