Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles

Atsavināšanas izsoles “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta piederošas kustāmās mantas “Kravas ugunsdzēsēju automobilis – ZIL 5301” rezultāts

Atsavināšanas izsoles rezultātā savā īpašumā kustāmo mantu “Kravas ugunsdzēsēju automobilis – ZIL 5301” ieguva:

  • SIA “I.T.Soil”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003600332, par summu 2520,00 euro (divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) (bez PVN).

SLUDINĀJUMS

par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (iepriekšējais nosaukums Rīgas domes Satiksmes departaments) (turpmāk – Izsoles rīkotājs) piederošas kustamās mantas – Transportlīdzekļa, (turpmāk – Manta) atsavināšanu. ATKĀRTOTS

Informācija par Mantu

1.2.1.   Automašīnas (marka) - ZIL 5301 (Kravas ugunsdzēsējs);
1.2.2.   valsts reģistrācijas Nr.ED-6173;
1.2.3.   šasijas Nr.: XTZ5301E0Y0046682;
1.2.4.   izgatavošanas gads – 2000.gads ;
1.2.5.   reģistrācijas apliecība – AD0674145;
1.2.6.   degviela – dīzeļdegviela;
1.2.7.   motora tilpums –  4.75 m3;
1.2.8.   veids – Kravas ugunsdzēsējs;
1.2.9.   krāsa – sarkana un balta;
1.2.10. nobraukums – 34 971 km;
1.2.11. tehniskā apskate – 16.12.2020;
1.2.12. pilna masa – 6950 kg.

NOSACĪTĀ CENA (IZSOLES SĀKUMCENA)

2500.00 EUR (neieskaitot PVN)

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Nodrošinājuma summa 10% apmērā no nosacītās cenas (izsoles sākumcenas) bez PVN.

Nodrošinājums jāieskaita Noteikumu 9.2.punktā norādītajā Izsoles rīkotāja norēķinu kontā līdz Noteikumu 9.3. punktā norādītajam izsoles pieteikšanās termiņam, maksājuma uzdevuma mērķī norādot “Pieteikuma nodrošinājums Kravas ugunsdzēsējs ZIL 5301, valsts reģistrācijas Nr. ED-6173, izsolei”.

IZSOLES SOLIS

Izsoles solis – EUR 20,00 bez PVN.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā izsole notiks 2023.gada 30.novembrī plkst.11:00 Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā 6.stāva zālē.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2022.gada 29.novembrim plkst.14:00. Reģistrāciju un pieteikumu iespējams iesniegt ar pasta starpniecību; elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu amd@riga.lv ; klātienē – apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālruni 67012739. Reģistrācijas pieteikumi, kas tiks iesniegti vai saņemti pēc minētā laika, netiks pieņemti un/vai tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.

Izsoles rīkotājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga.

IZSOLES NOTEIKUMI UN PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Ar Noteikumiem, tajā skaitā, pirkuma līguma projektu, var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv vai Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 601.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:30, saskaņojot ierašanās laiku (tālr.67012739).

IZSOLES NOTEIKUMI (PDF)

Mantas APSKATE
(VIETA, LAIKS)

Ar Mantu un tā tehnisko stāvokli iepazīties iespējams, iepriekš telefoniski sazinoties, un saskaņojot iepazīšanās laiku ar Administratīvās pārvaldes Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietnieku, Intaru Višņevski, tālrunis: 67012747.

Atskaite par kravas ugunsdzēsēju automobiļa ZIL 5301 reģistrācijas Nr. ED 6173 tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības aprēķinu (PDF)

Nosolītās summas apmaksas termiņš

Uzvarētājs 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas veic nosolītās kustamās mantas apmaksu.

 

 


15.09.2023. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments nodod atsavināšanai automašīnu 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (iepriekšējais nosaukums Rīgas domes Satiksmes departaments) (turpmāk - ĀMD) ievērojot Rīgas domes 2018. gada 21. novembra iekšējo noteikumu Nr. 6 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtība” noteikto kustamās mantas atsavināšanas kārtību, paziņo, ka šobrīd ĀMD valdījumā ir ĀMD funkciju izpildei nevajadzīgā kustamā manta:

Kustamās mantas nosaukums

Inventāra numurs

Izgatavošanas gads

Gads, kurā manta kā pamatlīdzeklis ir ņemta uzskaitē

Sākotnējo bilances vērtība EUR

Atlikusī bilances vērtība EUR

Automašīna ZIL 5301 (Kravas ugunsdzēsēju automobīlis),

a/m valsts reģistrācijas Nr. ED-6173

pl000478

2000

11.01.2001.

10244.68

0.00

Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, kurām attiecīgā kustamā manta būtu nepieciešama funkciju nodrošināšanai, lūdzam viena mēneša laikā pēc šī paziņojuma ievietošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā, pieteikties ĀMD.

Kontaktpersona: ĀMD Administratīvās pārvaldes Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks, Intars Višņevskis, tālrunis: +37167012747, tālruņa, e-pasts intars.visnevskis@riga.lv.


Citi jaunumi