Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles

Rīgas domes Satiksmes departamenta organizētā mutiskā izsole “Gājēju tunelī 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšana” beidzās bez rezultāta, jo netika saņemti pieteikumi.


 

Virsraksts

Gājēju tunelī 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšana

Izsoles veids

Nomas tiesību izsole

Objekta veids

Telpas kopā ar zemi

Izsoles rīkotājs

Satiksmes departaments

Izsoles nolikums

Lejupielādēt PDF


Izsoles apraksts:

Objekta adrese

Tirdzniecības vietu iznomāšana gājēju tunelī 13.janvāra ielā un tirdzniecības vietu iznomāšana gājēju tunelī Raiņa bulvārī

Kadastra numurs

-

Kadastra apzīmējums

gājēju tunelī 13.janvāra ielā
(
kadastra apzīmējums 0100 004 0166 003, ar tam piesaistīto zemes gabala daļu)

gājēju tunelī Raiņa bulvārī
kadastra apzīmējums 0100 005 9007 001, ar tam piesaistīto zemes gabala daļu)

Nomas objekta apraksts

Iznomātāja rīcībā esošo gājēju tuneļa 13.janvāra ielā un gājēju tuneļa Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšana ar mērķi veikt mazumtirdzniecību

Iznomājamā platība

Skatīt zemāk

Izsoles nodrošinājums

  • līdz 5,00 (pieciem) m2 – 75,00 euro (septiņdesmit pieci euro, 00 centi);
  • līdz 10,00 (desmit) m2145,00 euro (viens simts četrdesmit pieci euro, 00 centi);
  • vairāk par 10,00 (desmit) m2215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro, 00 centi).

Drošības nauda

-

Izsoles sākumcena

Skatīt zemāk

Izsoles solis

10% (desmit procenti) apmērā no nosacītās nomas maksas (bez PVN) mēnesī par katru nomas objektu

Iznomāšanas termiņš

Nomas līgums tiek slēgts uz 2 (diviem) gadiem no līguma noslēgšanas dienas. Pusēm vienojoties, līgumu var pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2027.gada 31.decembrim

Apakšnomas iespējas

Nomniekam ir tiesības nodot nomas objektu apakšnomā, rakstveidā par to paziņojot iznomātājam

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiskā pirmā izsole notiks 2022.gada 16.novembrī plkst.14:00 Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Komisija aicina piedalīties izsolē izsoles dalībnieku, tā pārstāvi/-jus atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču kopā ne vairāk kā 2 personas no katra izsoles dalībnieka

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Līdz 2022.gada 16.novembra plkst.10.00. Pieteikumu iespējams iesniegt ar pasta starpniecību; elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu sd@riga.lv; klātienē – apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālruni 67012739. Pieteikumi, kas tiks iesniegti vai saņemti pēc minētā laika, netiks pieņemti un tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam

Iznomātājs

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

Objekta apskate

Ar nomas objektu (tirdzniecības vietu) tehnisko stāvokli iepazīties uz vietas pazemes gājēju tunelī iespējams, iepriekš telefoniski sazinoties, un saskaņojot iepazīšanās laiku ar Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Transporta būvju uzturēšanas nodaļas būvinženieri Arturu Antonovu, t.67012775

Papildu informācija

 

Ar nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv vai Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 601.kabinetā, darba dienās no plkst.08:30 līdz plkst.17:00, saskaņojot ierašanās laiku (t. 67012739).

   

Tuneļa nosaukums

Tirdzniecības vietu skaits

Gājēju tunelis 13.janvāra ielā

5

Tirdzniecības vietas numurs

Iznomājamā platība (m2)

Nosacītā nomas maksa mēnesī (bez PVN)

Tirdzniecības vieta Nr.1
(Telpa Nr.10 un Nr.11)

9,5

194.56

Tirdzniecības vieta Nr. 2
(Telpa Nr.12)

19,0

368.63

Tirdzniecības vieta Nr.3
(Telpa Nr.13)

11,0

201.56

Tirdzniecības vieta Nr.4
(Telpa Nr.14)

12,8

220.75

Tirdzniecības vieta Nr.5
(Telpa Nr.15)

7,2

116.41

   

Tuneļa nosaukums

Tirdzniecības vietu skaits

Gājēju tunelis Raiņa bulvārī

17

Tirdzniecības vietas numurs

Iznomājamā platība (m2)

Nosacītā nomas maksa mēnesī (bez PVN)

Tirdzniecības vieta Nr.1
(Telpa  Nr.002)

7,7

116.2

Tirdzniecības vieta Nr. 2
(Telpa  Nr.003)

12.3

225.38

Tirdzniecības vieta Nr.4
(Telpa  Nr.005)

2.9

56.27

Tirdzniecības vieta Nr.5
(Telpa  Nr.006)

12,0

168.15

Tirdzniecības vieta Nr.6
(Telpa  Nr.007)

2,8

42.25

Tirdzniecības vieta Nr.7
(Telpa  Nr.008)

6,9

104.12

Tirdzniecības vieta Nr.8
(Telpa  Nr.009)

2,1

70.17

Tirdzniecības vieta Nr.9
(Telpa  Nr.010)

4,7

75.99

Tirdzniecības vieta Nr.10
(Telpa Nr.011)

4,3

69.52

Tirdzniecības vieta Nr.11
(Telpa Nr.013)

2,0

32.34

Tirdzniecības vieta Nr. 12
(Telpa Nr.015)

2,0

40.96

Tirdzniecības vieta Nr.14
(Telpa Nr.018)

6,7

101.10

Tirdzniecības vieta Nr. 15
(Telpa Nr.019)

7,1

107.14

Tirdzniecības vieta Nr. 16
(Daļa no telpas Nr.020)

5,0

97.01

Tirdzniecības vieta Nr. 18
(Telpa Nr.023)

3,4

54.97

Tirdzniecības vieta Nr. 19
(Telpa Nr.024)

129,4

1673.73

Tirdzniecības vieta Nr. 20
(Telpa Nr.025)

9,4

182.38

Citi jaunumi