Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles

Pielikums Nr.2 24.11.2021.
Komisijas sēdes protokolam Nr.5.

Mutiskas izsoles
“Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu iznomāšana
no 2022.gada līdz 2024.gadam” rezultāti


Mutiskas izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu “Piestātne 11.novembra krastmalā augšpus Akmens tilta Nr.3 (kadastra apzīmējuma Nr.0100 001 2017)” ieguva:

  • SIA “Joma SPA”  ar nosolīto nomas maksu 3148,20 euro (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un 20 centi) (bez PVN).

APSTIPRINĀTS
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas
komisijas  2021.gada 22.oktobra sēdē
Protokols Nr.3.

SLUDINĀJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI
(PAGARINĀTA)

IZSOLES NOLIKUMS: (lejupielādēt)

IZSOLES OBJEKTS

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārvaldījumā esošās brīvās Daugavas krastmalas stacionārās un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2022.gada līdz 2024.gadam

IZMANTOŠANAS VEIDS

Nomnieka rīcībā esoša kuģošanas līdzekļa pietauvošana ar mērķi veikt pasažieru pārvadājumus ar kuģiem, un līdz ar to nodrošināt pasažieru iekāpšanu vai izkāpšanu konkrētajā piestātnē

IZSOLES SĀKUMCENA

Piestātnes Nr.

Piestātnes nosaukums

Sākumcena euro (bez PVN)

3.

11.novembra krastmalā augšpus akmens tilta nr.3

477

5.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.5

330

6.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.6

330

7.

Piestātne pie viesnīcas “Radisson” Nr.7

313

9.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.9

191

10.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.10

191

11.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.11

191

12.

Piestātne Zaķusalā Nr.12

174

13.

Piestātne Zaķusalā Nr.13

174

16.

Piestātne 11.novembra krastmalā  augšpus Akmens tilta Nr.16

338

17.

Piestātne 11.novembra krastmalā  lejpus Akmens tilta Nr.17

384

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Viena nomas objekta izsoles sākumcena (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

10% apmērā no izsoles sākumcenas.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 2024. gada 15. oktobrim.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā pirmā izsole notiks 2021.gada 24.novembrī  plkst.11:00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Izsoles norisē tiek ievēroti normatīvie akti Covid -19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā. Izsole tiek rīkota epidemioloģiski drošā vidē, t.sk., nodrošinot to, ka klātienē izsoles dalībnieki piedalās, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Komisija aicina piedalīties izsolē izsoles dalībnieku vai tā pārstāvi atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču ne vairāk kā vienu personu no katra izsoles dalībnieka. Citus pārstāvjus komisija aicina vērot izsoles gaitu attālināti ar Microsoft Teams starpniecību. Saite, lai pieslēgtos Microsoft Teams sapulcei, kurā notiks izsole, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izsoles sākuma.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Ir PAGARINĀTS līdz 2021.gada 23.novembrim (klātienē – Satiksmes departamenta noteiktajā darba laikā līdz plkst.17.00 - pēdējais pieteikumu saņemšanas laiks Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi sd@riga.lv).

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar Nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv 

OBJEKTA APSKATE
(VIETA, LAIKS)

Nomas objekti ir izvietoti publiski pieejamās vietās, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektiem dabā jebkurā brīdī

 

 


APSTIPRINĀTS
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas
komisijas  2021.gada 23.novembra sēdē
Protokols Nr.5.

SLUDINĀJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI
(PAGARINĀTA līdz 11.01.2022.)
IZSOLES NOLIKUMS: (lejupielādēt)

IZSOLES OBJEKTS

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārvaldījumā esošās brīvās Daugavas piestātnes pie Spīķeru kvartāla Nr.4 (peldbūves pietauvošanai) iznomāšana no 2021.gada līdz 2024.gadam

IZMANTOŠANAS VEIDS

Nomnieka rīcībā esošas peldbūves pietauvošana ar mērķi veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu un/vai tirdzniecību.

IZSOLES SĀKUMCENA

Piestātnes Nr.

Piestātnes nosaukums

Sākumcena euro (bez PVN)

4.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.4

300

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Viena nomas objekta izsoles sākumcena (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

10% apmērā no izsoles sākumcenas.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 2024. gada 31.decembrim.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā pirmā izsole notiks 2022.gada 12.janvārī  plkst.11:00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Izsoles norisē tiek ievēroti normatīvie akti Covid -19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā. Izsole tiek rīkota epidemioloģiski drošā vidē, t.sk., nodrošinot to, ka klātienē izsoles dalībnieki piedalās, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Komisija aicina piedalīties izsolē izsoles dalībnieku vai tā pārstāvi atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču ne vairāk kā vienu personu no katra izsoles dalībnieka. Citus pārstāvjus komisija aicina vērot, izsoles gaitu attālināti ar Microsoft Teams starpniecību. Saite, lai pieslēgtos Microsoft Teams sapulcei, kurā notiks izsole, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izsoles sākuma.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Ir PAGARINĀTS līdz 2022.gada 11.janvārim (klātienē – Satiksmes departamenta noteiktajā darba laikā līdz plkst.17.00 - pēdējais pieteikumu saņemšanas laiks Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi sd@riga.lv).

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar Nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv 

OBJEKTA APSKATE
(VIETA, LAIKS)

Nomas objekts ir izvietots publiski pieejamā vietā, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektu dabā jebkurā brīdī.

 

 


APSTIPRINĀTS
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas
komisijas 2021.gada 30.augusta sēdē
Protokols Nr.3

Mutiskas izsoles “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2021.gada – 2024.gadam” rezultāti
 

Ar šo informējam, ka Rīgas domes Satiksmes departamenta Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija 30.08.2021. (protokols Nr.3), konstatējot kļūdas un nepilnības izsoles nolikumā, pamatojoties uz nolikuma 8.18.apakšpunktu, ir pārtraukusi mutisku izsoli “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2021.gada – 2024.gadam”.

Papildus norādām, ka nomas tiesību pretendentiem iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. 

Aktuālajai informācijai par izsludinātajām izsolēm aicinām sekot līdzi Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv un Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv sadaļā “Izsoles”.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis mutisku izsoli

SLUDINĀJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

IZSOLES NOLIKUMS: (lejupielādēt)

IZSOLES OBJEKTS

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārvaldījumā esošās brīvās Daugavas krastmalas stacionārās un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2021.gada līdz 2024.gadam

IZMANTOŠANAS VEIDS

Nomnieka rīcībā esoša kuģošanas līdzekļa pietauvošana ar mērķi veikt pasažieru pārvadājumus ar kuģiem, un līdz ar to nodrošināt pasažieru iekāpšanu vai izkāpšanu konkrētajā piestātnē

IZSOLES SĀKUMCENA

Piestātnes Nr.

Piestātnes nosaukums

Sākumcena euro (bez PVN)

3.

11.novembra krastmalā augšpus akmens tilta nr.3

477

4.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.4

300

5.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.5

330

6.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.6

330

7.

Piestātne pie viesnīcas “Radisson” Nr.7

313

9.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.9

191

10.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.10

191

11.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.11

191

12.

Piestātne Zaķusalā Nr.12

174

13.

Piestātne Zaķusalā Nr.13

174

16.

Piestātne 11.novembra krastmalā  augšpus Akmens tilta Nr.16

338

17.

Piestātne 11.novembra krastmalā  lejpus Akmens tilta Nr.17

384

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Viena nomas objekta izsoles sākumcena (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

10% apmērā no izsoles sākumcenas.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 2024. gada 15. oktobrim.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā pirmā izsole notiks 2021.gada 2.septembrī plkst.11:00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Izsoles norisē tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”. Komisija aicina piedalīties izsolē izsoles dalībnieku, tā pārstāvi/-jus atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču kopā ne vairāk kā 2 personas no katra izsoles dalībnieka. Citus pārstāvjus komisija aicina vērot izsoles gaitu attālināti ar Microsoft Teams starpniecību. Saite, lai pieslēgtos Microsoft Teams sapulcei, kurā notiks izsole, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izsoles sākuma.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2021.gada 1.septembrim (klātienē – Satiksmes departamenta noteiktajā darba laikā līdz plkst.17.00 - pēdējais pieteikumu saņemšanas laiks Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamenta 601.kabinetā, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi sd@riga.lv ).

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar Nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv vai Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 601.kabinetā, darba dienās no plkst.08:30 līdz plkst.17:00, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

OBJEKTA APSKATE
(VIETA, LAIKS)

Nomas objekti ir izvietoti publiski pieejamās vietās, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektiem dabā jebkurā brīdī


Pielikums Nr.2  20.05.2021.
Komisijas sēdes protokolam Nr.4.

Mutiskas izsoles “Reklāmas izvietošanas vietu iznomāšanas Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos objektos (uz tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijām)” rezultāti


Mutiskas izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par reklāmas izvietošanas vietu iznomāšanu Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos objektos (uz tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijām) ieguva:

  • Par līgumu Nr.1 - SIA “Visual media”  ar nosolīto nomas maksu 12178,00 euro (bez PVN).
  • Par līgumu Nr.2 - SIA “Visual media”  ar nosolīto nomas maksu 11382,00 euro (bez PVN).

Mutiskas izsoles “Reklāmas izvietošanas vietu iznomāšanas Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos objektos (uz tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijām)” līgums Nr.1 noslēgts 07.06.2021. ar SIA “Visual media” par nosolīto nomas maksu 12178,00 euro (bez PVN) un līgums Nr.2 noslēgts 07.06.2021. ar SIA “Visual media” par nosolīto nomas maksu 11382,00 euro (bez PVN).Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis mutisku izsoli
“Reklāmas izvietošanas vietu iznomāšanas
Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos objektos
(uz tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijām)​”

IZSOLES OBJEKTS

Reklāmas izvietošanas vietu iznomāšanas Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos objektos (uz tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijām)

IZMANTOŠANAS VEIDS

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids: reklāmu izvietošana uz tiltiem

 

IZSOLES NOLIKUMS: (lejupielādēt)

IZSOLES SĀKUMCENA

Līgums Nr.1 Kopējā iznomājamā platība (m2) Sākumcena mēnesī (bez PVN)
435 m2 5 978,00
RDSD NR. Reklāmas izvietošanas vieta Iznomājamā platība (m2)
3.1 Augusta Deglava tilts (līdz 01.09.2021. tilta remonts, reklāma nevar tikt uzstādīta) 20
3.2 Augusta Deglava tilts (līdz 01.09.2021. tilta remonts, reklāma nevar tikt uzstādīta) 20
5 Satiksmes pārvads pār K.Ulmaņa gat­vi Jūrkalnes ielā (skats no Rī­gas uz Jūr­malu) 30
6 Satiksmes pārvads pār K.Ulmaņa gat­vi Jūrkalnes ielā (skats no Jūrmalas uz Rīgu) 30
7 Satiksmes pārvads pār Krasta ielu (Sa­­lu tilta turpinājums) 30
8 Estakāde uzbraukšanai no Krasta ie­las uz Salu tiltu (skats no pil­sē­tas cen­tra) 30
9 Estakāde uzbraukšanai no Krasta ie­las uz Salu tilta (skats no pil­sē­tas cen­tra) 30
10 Estakāde nobraukšanai no Lāčplēša ielas uz Krasta ielu (skats no pilsētas centra) 30
11 Estakāde nobraukšanai no Lāč­plēša ielas uz Krasta ielu (skats no pilsētas centra) 30
16.1 Estakāde pār Bieķengrāvi K.Ul­maņa gatvē 20
16.2 Estakāde pār Bieķengrāvi K.Ul­ma­ņa gatvē 20
19.1 Estakāde pār Zunda kanālu 15
19.2 Estakāde pār Zunda kanālu 30
20.1 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu K.Ul­maņa gatvē 20
20.2 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu K.Ulmaņa gatvē 20
22.1 Jorģa Zemitāna tilts 30
22.2 Jorģa Zemitāna tilts 30
Līgums Nr.2 Kopējā iznomājamā platība (m2) Sākumcena mēnesī (bez PVN)
380 m2 5 982,00
RDSD NR. Reklāmas izvietošanas vieta Iznomājamā platība (m2)
1 Brasas tilts (līdz 01.09.2023. tilta remonts, reklāma nevar tikt uzstādīta) 20
2 Tilts pār Mīlgrāvi 20
12 Estakāde nobraukšanai no Salu tilta uz Krasta ielu (skats no pilsē­tas centra) 30
13 Estakāde nobraukšanai no Salu tilta uz Krasta ielu (skats uz pil­sē­tas centru) 30
14 Estakāde nobraukšanai no Kras­ta ielas uz Lāčplēša ielu (skats no pil­sētas centra) 30
15 Estakāde nobraukšanai no Kras­ta ielas uz Lāčplēša ielu (skats uz pil­sētas centru) 30
17 Satiksmes pārvads pār K.Ulmaņa gatvi Bauskas ielā (skats no pil­sē­tas centra) 20
21.1 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūr­malas gatvē 20
21.2 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē 20
21.3 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē 20
21.4 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē 20
23 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Gustava Zemgala gatvē 20
24.1 Autotransporta tunelis Brīvības gatves un Juglas ielas krustojumā 20
24.2 Autotransporta tunelis Brīvības gatves un Juglas ielas krustojumā 20
25 Satiksmes pārvads pār Brīvības ielu Jaunciema gatvē (skats no Rīgas uz Siguldu) 30
26 Satiksmes pārvads pār Brīvības ielu Jaunciema gatvē (skats no Siguldas uz Rīgu) 30

 

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Par līgumu Nr.1 – 5 978,00 euro (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi);
Par līgumu Nr.2 – 5 982,00 euro (pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi).

IZSOLES SOLIS

200,00 euro (divi simti euro un 00 centi) par katru līgumu.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Nomas līgums tiek slēgts uz 4 gadiem, ar iespēju to pagarināt.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā pirmā izsole notiks 2021.gada 20.maijā plkst.10:00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Izsoles norisē tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”. Komisija aicina piedalīties izsolē izsoles dalībnieku, tā pārstāvi/-jus atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču kopā ne vairāk kā 2 personas no katra izsoles dalībnieka. Citus pārstāvjus komisija aicina vērot izsoles gaitu attālināti ar Microsoft Teams starpniecību. Saite, lai pieslēgtos Microsoft Teams sapulcei, kurā notiks izsole, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izsoles sākuma.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2021.gada 19.maijam plkst.16:45 (pēdējais pieteikumu saņemšanas laiks Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamenta 601.kabinetā, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi sd@riga.lv).

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga.

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar Nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv vai Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 601.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:00, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

OBJEKTA APSKATE
(VIETA, LAIKS)

Izsoles objekti ir izvietoti publiski pieejamās vietās, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektiem dabā jebkurā brīdī.


Citi jaunumi