Eiropas Savienība / Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve 1.kārta / Darbi Salu tiltā

Turpinās tiltu pār Bieķengrāvi lejtecē būvniecības darbi


 

ES līdzfinansētā projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros turpinās darbi pie jauna tilta pār Bieķegrāvi lejtecē būvniecības un vecā tilta pār Bieķegrāvi lejtecē atjaunošanas. Darbus veic SIA “Tilts”.

Pašreiz transporta kustībai atvērts jaunais tilts, tikmēr notiek vecā tilta atjaunošana.

Darbus plānots pilnībā pabeigt līdz 2017.gada beigām.

Nelielam ieskatam piedāvājam galeriju no būvniecības procesa laikā veiktajām aktivitātēm.

Bieķengrāvis ir Daugavas kreisā atteka, kas sākas pie Zaķusalas un ietek Mazajā Daugavā. Tā garums 3,8 km, bet vidējais platums mainīgs — no dažiem desmitiem metru augštecē un lejtecē, kamēr vidustecē pat vairāk par 100 metriem. Bieķengrāvja hidroloģiskā nozīme pamazām samazinās, jo tas stipri aizaug. Starp Mazo Daugavu un Bieķengrāvi atrodas  Lucavsala.

Esošais tilts pār Bieķengrāvi (lejtecē) ir Salu tilta kompleksa būve, kas, tāpat kā pārējais Salu tilta būvju komplekss, ir izbūvēts pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados.

Vecais tilts būs  kā gājēju un komunikāciju tilts, jo pārcelt visas komunikācijas ir ļoti sarežģīti un dārgi.  Un šobrīd  departaments izskata iespēju ļaut izmantot šo tiltu automašīnām - labajam pagriezienam virzienā no nobrauktuves uz Mūkusalas apli un uz Mūkusalas ielu bez iebraukšanās Mūkusalas aplī, tādējādi  nekavējot satiksmi.

Arī riteņbraucēji varētu izmantot veco tiltu. Savukārt jaunais tilts ar trim joslām automašīnām būs kā jaunā Mūkusalas apļa brauktuves sastāvdaļa.

Salu tilta rekonstrukcijas otrās kārtas (satiksmes pārvads pār Krasta ielu; satiksmes pārvads Lucavsalā, t.sk. Zaķusalas estakādes; tilts pār Bieķengrāvi augštecē; estakāde pār Bieķengrāvi un Salu tilta kompleksa pievedceļi, t.sk. Mūkusalas aplis; satiksmes pārvads pār Mazo Krasta ielu, t.sk. tunelis Maskavas ielā; Zaķusalas krastmalas ceļa / ietves seguma atjaunošana; uzbrauktuves no Mūkusalas apļa Pārdaugavas virzienā līdz Kārļa Umaņa gatvei un Bauskas ielai seguma atjaunošana un gājēju luksoforu uzstādīšana pārejās abās gājēju tuneļa pusēs; papildus joslas izbūve nobrauktuvē no Salu tilta ar pieslēgumu Mūkusalas ielai un esošo joslu pārbūve vai atjaunošana) objekti tiek projektēti un četri no projektiem tuvākajā laikā tiks iesniegti būvvaldē apstiprināšanai.

Projekts kopumā paredz lielā un mazā tilta pār Daugavu brauktuvju demontāžu un asfalta segas atjaunošanu. Tā ir pirmā tilta renovācija pēdējo 50 gadu laikā. Pirms rekonstrukcijas betona apmetums un seguma virskārta bija nokalpojusi, gājēju tunelim vairs nebija apgaismojuma, arī deformācijas šuves nepildīja savas funkcijas.

Kā iepriekš ziņots, darbi notiek KF projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta”. Projekta kopējais budžets EUR 15 839 697.79 (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. EUR 9 388 273.13.

Aktivitātes tiek ieviestas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

Informāciju sagatavoja I.Briede 67012766

22.05.2017

Citi jaunumi