Eiropas Savienība / Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve 1.kārta

2017.gada 13.februārī Rīgas domes pilnvarotais Satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Emīls Jakrins parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” īstenošanu.

Projekts paredz, ka no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem tiks līdzfinansēti Salu tilta kompleksa projektēšanas un pārbūves darbi, tai skaitā, 2014.gada vasarā uzsāktie Salu tilta pār Daugavu, Salu tilta pār Mazo Daugavu un Zaķusalas uzbēruma būvniecības un autoruzraudzības darbi.

Šobrīd Salu tilta kompleksa ietvaros tiek atjaunots esošais tilts pār Bieķengrāvi un izbūvēts jauns tilts pār Bieķengrāvi lejtecē.

Papildus būvniecības darbiem, projekta ietvaros tiek veikta “Salu tilta kompleksa 2.kārta” projektēšana objektiem:

  1. satiksmes pārvads pār Krasta ielu;
  2. satiksmes pārvads Lucavsalā, t.sk. Zaķusalas estakādes;
  3. tilts pār Bieķengrāvi augštecē;
  4. estakāde pār Bieķengrāvi un Salu tilta kompleksa pievedceļi, t.sk. Mūkusalas aplis.

Papildus tiek izstrādāta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācija šādiem objektiem:

  1. satiksmes pārvads pār Mazo Krasta ielu, t.sk. tunelis Maskavas ielā;
  2. Zaķusalas krastmalas ceļa / ietves seguma atjaunošana;
  3. uzbrauktuves no Mūkusalas apļa Pārdaugavas virzienā līdz Kārļa Umaņa gatvei un Bauskas ielai seguma atjaunošana un gājēju luksoforu uzstādīšana pārejās abās gājēju tuneļa pusēs;
  4. papildus joslas izbūve nobrauktuvē no Salu tilta ar pieslēgumu Mūkusalas ielai un esošo joslu pārbūve vai atjaunošana.

“Pilnībā īstenojot Salu tilta pārbūvi, rīdziniekiem un pilsētas viesiem tiks nodrošināta ērta un raita satiksmes plūsma, novēršot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu un to pārrāvumus, kā arī mazinot transporta sastrēgumus. Vienlaikus projekta realizācija veicinās gaisa kvalitātes uzlabošanos, samazinās trokšņa un vibrāciju izplatību, kā arī uzlabos dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem - sasniedzamību un velosatiksmes iespējas,” ar gandarījumu pauž E. Jakrins.

Projekta kopējās, plānotās izmaksas EUR 15 839 697.79 (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. EUR 9 388 273.13.

Aktivitātes tiek ieviestas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

 


Publikācijas

Citi jaunumi