Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Būvniecības ieceres projekta dokumentācijas saskaņošana

Atbilstoši Būvniecības likumā un normatīvajos aktos, kas reglamentē projekta dokumentācijas saskaņošanu, paredzētajā kārtībā Rīgas domes Satiksmes departaments saskaņo būvniecības ieceres projekta dokumentāciju Rīgas pilsētā būvējamiem objektiem.

Dokumentācijas saskaņošana tiek veikta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Normatīvie akti: Būvniecības likums, Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Būvniecības ieceres projekta dokumentācijas saskaņošana”

Pārzinis Jūsu datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – organizēt satiksmes infrastruktūras objektu projektēšanu un projektu dokumentācijas saskaņošanu.

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”).

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu. 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi