Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Būvniecības ieceres projekta dokumentācijas saskaņošana

Atbilstoši Būvniecības likumā un normatīvajos aktos, kas reglamentē projekta dokumentācijas saskaņošanu, paredzētajā kārtībā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments saskaņo būvniecības ieceres projekta dokumentāciju Rīgas pilsētā būvējamiem objektiem.

Dokumentācijas saskaņošana tiek veikta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Normatīvie akti: Būvniecības likums, Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments,

sniedzot pakalpojumu
“Būvniecības ieceres projekta dokumentācijas saskaņošana”

Pārzinis Jūsu datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – saskaņot projektus Rīgas valstspilsētā būvējamiem objektiem.

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei  -  pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”).

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Būvniecības valsts kontroles birojs, tiesībaizsardzības iestādes.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti 5 gadus

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.l

Citi jaunumi