Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un/vai noņemšanas saskaņošana uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības un citu īpašnieku ceļiem

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANAS UN/VAI NOŅEMŠANAS SASKAŅOŠANA UZ RĪGAS VALSTSPILSĒTAS  PAŠVALDĪBAS UN CITU ĪPAŠNIEKU CEĻIEM

Normatīvie akti:

Ceļu satiksmes likums, Dzīvokļa īpašuma likums un citi normatīvie akti

Izsniedzējs:

Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļa

Iesniedzamie dokumenti:

SOTL* uzstādīšanai uz pašvaldības ceļa (ielas), kas atrodas ielu sarkano līniju robežās:

1) Iesniegums (Iesnieguma_veidlapa_SOTL) – DOCX / PDF

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

SOTL uzstādīšanai uz ceļa (ielas), kas atrodas ielu sarkano līniju robežās un ir piederoša citam īpašniekam:

1) Iesniegums (Iesnieguma_veidlapa_SOTL) – DOCX / PDF

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

SOTL uzstādīšanai daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā vai uz māju ceļa:

1) Iesniegums (Iesnieguma_veidlapa_SOTL) – DOCX / PDF

2) Esošā satiksmes organizācija (saskaņota SOTL shēma), ja nav uzstādīti iepriekš SOTL tad nav nepieciešams.

3) Fotogrāfijas (aktuālie fotoattēli) no vietas, kur plānots uzstādīt vai noņemt SOTL.

4) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts;

5) Aktuālā Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija);

6) Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma izraksts;

7) Zemes gabala robežu plāna kopija;

SOTL uzstādīšanai uz komersanta ceļa:

1) Iesniegums (Iesnieguma_veidlapa_SOTL) – DOCX / PDF

2) Esošā satiksmes organizācija (saskaņota SOTL shēma), ja nav uzstādīti iepriekš SOTL tad nav nepieciešams.

3) Fotogrāfijas (aktuālie fotoattēli) no vietas, kur plānots uzstādīt vai noņemt SOTL.

4) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts;

5) Aktuālā Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija);

6) Zemes gabala robežu plāna kopija;

Piezīmes:

  • Citi dokumenti pēc pieprasījuma.
  • Iesniegumam ir jābūt noformētam (tajā skaitā parakstītam) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  • Izsniegtiem pilnvarojumiem ir jāatbilst normatīvo aktu noteiktajām prasībām.
  • SOTL shēmas izstrādei ieteicams piesaistīt sertificētu ceļu projektēšanas speciālistu.

*satiksmes organizācijas tehniskais līdzeklis

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:

  • Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, iesniedzot Iesniegumu un dokumentus Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 502.kabinetā vai 606.kabinetā, iesniegumu un dokumentus var nosūtīt pa pastu Rīgas domes Satiksmes departamentam uz adresi: Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011, kā arī nosūtīt uz e-pasta adresi: sd@riga.lv
  • Pakalpojumu var saņemt klātienē (iepriekš sazinoties pa tālr. 67012810 vai pa tālr. 67012748) Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 502.kabinetā vai saskaņota shēma tiek nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

Mēneša laikā

 Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un/vai noņemšanas saskaņošana uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības un citu īpašnieku ceļiem

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.
Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas vai noņemšanas Rīgas pilsētā saskaņošana.

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei  - Ceļu satiksmes likums, Dzīvokļa īpašuma likums, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi.

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, tiesas, LR Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.

Citi jaunumi