Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Darbu veikšana transporta infrastruktūras objektos un to aizņemšana

Dokumentu pieņemšana un pieteikumu izskatīšana darbiem Rīgas transporta infrastruktūras objektos notiek klātienē, Infrastruktūras aizsardzības nodaļā, Ģertrūdes ielā 36, 110. kab.​ 


Rīgas transporta infrastruktūras objekta lietošana (Darbu veikšana transporta infrastruktūras objektos un to aizņemšana)


Darbi transporta infrastruktūras objektos, ja tie saistīti ar transporta infrastruktūras objektu un inženiertīklu būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt transporta infrastruktūras objektus, veicami atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 4.2. un 4.3 apakšpunktu un Rīgas domes 12.07.2023. lēmuma Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”​ prasībām.

Lai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Transporta infrastruktūras komisijā izskatītu jautājumu par darbiem, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. pieteikumu: juridiskai personai: Microsoft Excel / PDF un fiziskai personai: Microsoft Excel / PDF;

2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu projektu, apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par būvniecību;

3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu darba vietas aprīkojuma shēmu, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām;

Darba vietas aprīkojuma shēmu saskaņo:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizēšanas un kustības drošības nodaļā - sat.org@riga.lv . Tālrunis: 67012748, 67012810; 

RP SIA “Rīgas satiksme” - saskanosana@rigassatiksme.lv. Tālrunis: 67104622
Kā arī: Rīgā, Atgāzenes ielā 24a, (Rīgas pašvaldības autostāvvietas). Tālrunis: 67605843

4. ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu:

4.1. ielām ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pārvadā pasažierus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;

4.2. ielām, kad Darbu veikšanai nepieciešams izmantot un aizņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas;

5. gadījumos, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams ierobežot vai aizliegt satiksmi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora rīkojumu par Darbiem, kurus paredzēts veikt uz transporta infrastruktūras objektiem ielu sarkano līniju robežās;

6. satiksmes slēgšanas vai pagaidu apvedceļu ierīkošanas gadījumos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotu Darbu organizēšanas projektu vai Darbu veikšanas projektu.

Darbu veikšanai uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esoša satiksmei izbūvēta transporta infrastruktūras objekta ielu sarkano līniju robežās (iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas) tiek slēgts nomas Līgums par pašvaldības īpašumā esošo ceļu lietošanu (A) (paraugs informācijai) vai Līgums par pašvaldības īpašumā esošo ceļu lietošanu (B) (paraugs informācijai).

Inženiertīklu avāriju likvidācijas darbu pieteikums: Microsoft Excel / PDF

Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”​ (lejupielādēt)

Nomas maksa par transporta infrastruktūras objektu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (lejupielādēt)

Pieteikumus izskata Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Ielu seguma aizsardzības nodaļa.

 pieņemšanas laiki :    pirmdienās  14.00 - 16.00 
    otrdienās 8.30 - 10.30 
    trešdienās  8.30 - 10.30 
    ceturtdienās 8.30 - 10.30 

 


 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments,
sniedzot pakalpojumu
“Rīgas transporta infrastruktūras objekta lietošana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – organizēt ielu seguma aizsardzību.

Tiesiskais pamats datu apstrādei – Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.2.punkts un 4.3.punkts, Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”.

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, tiesībaizsardzības iestādes.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 5 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.l

 

Citi jaunumi