Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Darbu veikšana transporta infrastruktūras objektos un to aizņemšana

Sākot ar 31.08.2022. dokumentu pieņemšana un pieteikumu izskatīšana darbiem Rīgas transporta infrastruktūras objektos notiks klātienē Ģertrūdes ielā 36, 110. kab.


Rīgas transporta infrastruktūras objekta lietošana (Darbu veikšana transporta infrastruktūras objektos un to aizņemšana)


Darbi transporta infrastruktūras objektos, ja tie saistīti ar transporta infrastruktūras objektu un inženiertīklu būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt transporta infrastruktūras objektus, veicami atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 4.2. un 4.3 apakšpunktu un Rīgas domes 02.03.2022. lēmuma Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" prasībām.

Lai Rīgas domes Satiksmes departamenta Transporta infrastruktūras komisijā izskatītu jautājumu par darbiem, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. pieteikumu: juridiskai personai: Microsoft Excel / PDF un fiziskai personai: Microsoft Excel / PDF;

2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu projektu, apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par būvniecību;

3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu darba vietas aprīkojuma shēmu, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām;

Darba vietas aprīkojuma shēmu saskaņo:

Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes organizēšanas un kustības drošības nodaļā - sat.org@riga.lv . Tālrunis: 67012748, 67012810; 

VAS ”Latvijas Valsts ceļi” - sotl.shemas@lvceli.lv.  Rīgā, Torņu ielā 7/9 – 102. un 104.kabinetā 1. stāvā. Tālrunis: 67036405, 67036408

RP SIA “Rīgas satiksme” - saskanosana@rigassatiksme.lv. Tālrunis: 67104622
Kā arī: Rīgā, Atgāzenes ielā 24a, (Rīgas pašvaldības autostāvvietas). Tālrunis: 67605843

4. ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu:

4.1. ielām ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pārvadā pasažierus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;

4.2. ielām, kad Darbu veikšanai nepieciešams izmantot un aizņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas;

5. gadījumos, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams ierobežot vai aizliegt satiksmi Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora rīkojumu par Darbiem, kurus paredzēts veikt uz transporta infrastruktūras objektiem ielu sarkano līniju robežās;

6. satiksmes slēgšanas vai pagaidu apvedceļu ierīkošanas gadījumos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotu Darbu organizēšanas projektu vai Darbu veikšanas projektu.

Darbu veikšanai uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esoša satiksmei izbūvēta transporta infrastruktūras objekta ielu sarkano līniju robežās (iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas) tiek slēgts nomas Līgums par pašvaldības īpašumā esošo ceļu lietošanu (A) (paraugs informācijai) vai Līgums par pašvaldības īpašumā esošo ceļu lietošanu (B) (paraugs informācijai).

Inženiertīklu avāriju likvidācijas darbu pieteikums: Microsoft Excel / PDF

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.120 "Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi" (lejupielādēt)

Nomas maksa par transporta infrastruktūras objektu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (lejupielādēt)

Rīgas domes Satiksmes departamenta iekšējie noteikumi Nr. DS-23-1-nts "Par ceļu objektu pārvaldību" (ar pielikumiem) (lejupielādēt)

Pieteikumus izskata Rīgas domes Satiksmes departamenta Ielu seguma aizsardzības nodaļa.

 pieņemšanas laiki :    pirmdienās  14.00 - 16.00 
    otrdienās 8.30 - 10.30 
    trešdienās  8.30 - 10.30 
    ceturtdienās 8.30 - 10.30 

 Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Rīgas transporta infrastruktūras objekta lietošana”

Pārzinis Jūsu datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012731, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis –darbu veikšanas atļauju izsniegšana uz Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā esošām transporta būvēm.

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto  pienākumu izpilde (Ministra kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 4.2.punkts un 4.3.punkts, Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem",

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu.

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi