Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Darbu veikšanas atļauju saņemšana (inženiertehnisko tīklu aizsargjoslā)

Darbu veikšanas atļauju saņemšana (inženiertehnisko tīklu aizsargjoslā)

Darbu veikšanas atļauju saņemšana paredzēta, ja plānots veikt rakšanas darbus Rīgas valtspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta valdījumā esošo inženiertehnisko tīklu aizsargjoslā.

Lai saņemtu darbu veikšanas atļauju, ir jāiesniedz iesniegums un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta apstiprināts būvprojekts.

Dokumentus klients iesniedz:

  • nosūtot iesniegumu un dokumentus uz Departamenta e-pasta adresi: amd@riga.lv 
  • nosūtot iesniegumu un dokumentus pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūtot iesniegumu un dokumentus uz Departamenta e-adresi default@50900040801 (izmantojot portālu Latvija.lv)


Informācija par datu apstrādi, ko veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Darbu veikšanas atļauju izsniegšana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – atbilstoši Departamenta kompetencei sniegt darbu veikšanas atļauju Departamenta valdījumā esošo inženiertehnisko tīklu aizsargjoslā.

Tiesiskais pamats - Būvniecības likums, Aizsrgjoslu likums, Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību", Rīgas domes 24.01.2024. nolikums Nr.RD-24-382-no "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums".

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 2 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv

Citi jaunumi