Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

Atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokāplānojumu izsniegšana

 

Lai saņemtu atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF.

Atzinumu par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā var iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) vai nosūtot uz e-pasta adresi sd@riga.lv .

Iesniegumam pievienojamie dokumenti vai to kopijas (BIS, elektroniski):

 • būvatļaujas, apliecinājumu kartes vai paskaidrojuma raksta kopija;
 • ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona, tad pilnvara;
 • Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtie tehniskie vai īpašie noteikumi;
 • saskaņotais ģenerālplāns ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā);
 • saskaņotais ģenerālplāns DWG formātā;
 • būvniecības ieceres izmaiņu gadījumā - saskaņotais izmaiņu ģenerālplāns (ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā);
 • saskaņotais izmaiņu ģenerālplāns DWG formātā;
 • būvju izpildmērījuma plānus, atbilstoši būvprojekta risinājumiem, kas skar ielu sarkanās līnijas (piemēram: inženiertīkli, inženierbūves u.c.).
  Katrs izpildmērījums jāsniedz uz vienas lapas PDF formātā (izdrukas mērogs 1:500 vai 1:250) un digitālā (DWG vai DGN failu formāts) formātā LKS 92 TM koordinātu sistēmā, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa Noteikumiem Nr. 281;
 • būvprojektā saskaņoto satiksmes organizācijas plānu (ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā).

Dokumentus klients iesniedz:

Dokumentu iesniegšanai var izmantot: BIS, e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 36 1.stāvā.

 • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv 
 • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011

Sagatavotais atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā tiek pievienots BIS lietai vai nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā sniegšanas apraksts (Shēma)


 

Informācija par Jūsu Datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokāplānojumu izsniegšana”

 

Pārzinis Jūsu Datu apstrādei - Rīgas valstpilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – atzinumu par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā, par izstrādāto detālplānojumu vai lokālplānojumu sagatavošana.

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde (Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu.

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi