Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

Atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokāplānojumu izsniegšana

 

Lai saņemtu atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF.

Atzinumu par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā var iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) vai nosūtot uz e-pasta adresi amd@riga.lv .

Iesniegumam pievienojamie dokumenti vai to kopijas (BIS, elektroniski):

 • būvatļaujas, apliecinājumu kartes vai paskaidrojuma raksta kopija;
 • ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona, tad pilnvara;
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izsniegtie tehniskie vai īpašie noteikumi;
 • saskaņotais ģenerālplāns ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā);
 • saskaņotais ģenerālplāns DWG formātā;
 • būvniecības ieceres izmaiņu gadījumā - saskaņotais izmaiņu ģenerālplāns (ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā);
 • saskaņotais izmaiņu ģenerālplāns DWG formātā;
 • būvju izpildmērījuma plānus, atbilstoši būvprojekta risinājumiem, kas skar ielu sarkanās līnijas (piemēram: inženiertīkli, inženierbūves u.c.).
  Katrs izpildmērījums jāsniedz uz vienas lapas PDF formātā (izdrukas mērogs 1:500 vai 1:250) un digitālā (DWG vai DGN failu formāts) formātā LKS 92 TM koordinātu sistēmā, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa Noteikumiem Nr. 281;
 • būvprojektā saskaņoto satiksmes organizācijas plānu (ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā).

Dokumentus klients iesniedz:

Dokumentu iesniegšanai var izmantot: BIS, e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 36, 1.stāvā.

 • nosūta uz e-pastu amd@riga.lv 
 • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011

Sagatavotais atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā tiek pievienots BIS lietai vai nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā sniegšanas apraksts (Shēma)


 

Informācija par datu apstrādi, ko veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokāplānojumu izsniegšana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstpilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – atbilstoši savai kompetencei sniegt atzinumus par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā atbilstoši Ārtelpas un mobilitātes departamenta izsniegtajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem.

Tiesiskais pamats - Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”).

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Būvniecības valsts kontroles birojs, tiesībaizsardzības iestādes.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 10 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv

Citi jaunumi