Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana

Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana

 

Lai saņemtu tehnisko noteikumu, detālplānojumu vai lokālplānojuma nosacījumus, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas:
- zemes robežu plāns;
- projekta risinājums ģenerālplānā;
- topogrāfiskais plāns.

Dokumentus klients iesniedz:

  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu amd@riga.lv 
  • ievieto dokumentu kastē Ģertrūdes ielā 36, 1.stāvā.

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma) Datu valsts inspekcijā.


Informācija par personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments
, sniedzot pakalpojumu
“Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – atbilstoši savai kompetencei  izstrādāt un sniegt projektēšanas tehniskos uzdevumus, tehniskos un īpašos noteikumus.

Tiesiskais pamats - Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Rīgas domes 23.02.2022. saistošie noteikumi Nr.120 "Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi".

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Būvniecības valsts kontroles birojs, tiesībaizsardzības iestādes.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 10 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.l

Citi jaunumi