Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana

Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana

 

Lai saņemtu tehnisko noteikumu, detālplānojumu vai lokālplānojuma nosacījumus, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas:
- zemes robežu plāns;
- projekta risinājums ģenerālplānā;
- topogrāfiskais plāns.

Dokumentus klients iesniedz:

  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv 
  • ievieto dokumentu kastē Ģertrūdes ielā 36, 1.stāvā.

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma) Datu valsts inspekcijā.


 

Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – tehnisko noteikumu sagatavošana, detālplānojumu vai lokālplānojumu izstrādāšanas nosacījumu sagatavošana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde (Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”).

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments un citas Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, kuru iesaistīšana ir nepieciešama iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes nomenklatūru un Arhīvu likumu.

Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi