Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Darba vietu aprīkošanas shēmu saskaņošana

DARBA VIETU APRĪKOŠANAS SHĒMU SASKAŅOŠANA

Normatīvie akti:

Ceļu satiksmes likums, MK 02.10.2001. noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”  un citi normatīvie akti.

Izsniedzējs:

Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļa.

Iesniedzamie dokumenti:

Darba vietu aprīkošanas shēma

Piezīmes:

  • Darba vietas aprīkojuma shēmu darbu veicējs saskaņo ne vēlāk kā četras dienas pirms darbu sākuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:

  • Pakalpojumu var pieprasīt klātienē (iepriekš sazinoties pa tālr. 67012810 vai pa tālr. 67012748) Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 502.kabinetā, iesniedzot izstrādāto shēmu. Izstrādāto shēmu var nosūtīt Rīgas domes Satiksmes departamentam pa pastu  uz adresi: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 vai nosūtīt uz e-pasta adresi: sat.org@riga.lv; sd@riga.lv.
  • Pakalpojumu var saņemt klātienē (iepriekš sazinoties pa tālr. 67012810 vai pa tālr. 67012748) Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 502.kabinetā vai saskaņotā shēma tiek nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi.      

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

Mēneša laikā



Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Darba vietu aprīkošanas shēmu saskaņošana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – darba vietas aprīkošanas shēmas saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei - Ceļu satiksmes likumsMinistru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, tiesas, LR Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru, bet ne ilgāka kā 5 gadus.  

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.

Citi jaunumi