Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Satiksmes organizācijas saskaņošana publisku pasākumu laikā

  SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SASKAŅOŠANA PUBLISKU PASĀKUMU LAIKĀ

Normatīvie akti:

Ceļu satiksmes likums, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums un citi normatīvie akti

Izsniedzējs:

Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļa.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums (Iesniegums_sat_org_sask_publ_pas_laika) – DOCX / PDF

2) Satiksmes maršruta un SOTL izvietojuma shēma.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas / saņemšanas kanāls:

  • Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 606.kabinetā, iesniedzot iesniegumu, izstrādāto satiksmes maršruta un SOTL shēmu. Iesniegumu un shēmu var nosūtīt Rīgas domes Satiksmes departamentam pa pastu  uz adresi: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 vai nosūtīt uz e-pasta adresi: sd@riga.lv.
  • Pakalpojumu var saņemt klātienē (iepriekš sazinoties pa tālr. 67012810 vai pa tālr. 67012748) Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 502.kabinetā vai saskaņotā shēma tiek nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi. 

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

Mēneša laikā

 Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Satiksmes organizācijas saskaņošana publisku pasākumu laikā”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – satiksmes organizācijas shēmu saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei - Ceļu satiksmes likums, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums.

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, tiesas, LR Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru, bet ne ilgāk kā 5  gadus. 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.

Citi jaunumi